Ta gjerne kontakt med styret

Vi har styremøter kl 19.30
første onsdagen i måneden.
Har du spørsmål eller noe du mener vi bør engasjere oss i,
er du velkommen til
å ta kontakt.

 
Lover for Solemskogen Velforening

§1  Navn og formål
Foreningens navn er Solemskogen Velforening, org nr. 981 405 803.

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Gjennom dette skal Velforeningen arbeide for at Solemskogen skal være et livskraftig samfunn.

§2  Juridisk person
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld

§3  Medlemskap
Alle som bor på Solemskogen har rett til medlemskap. Ektepar og samboere betaler kontingent som ett medlem, som således gir 1 stemme på Generalforsamlingen. Personer over 67 år er fritatt for kontingent. Husstandsmedlemmer gis mulighet for medlemskap til redusert kontingent. Parselleiere på Solemskogen som bor utenfor stedet har også rett til å være medlemmer. Hvis styret godkjenner det, kan folk med nær tilknytning til Solemskogen bli medlem uten stemmerett. Kontingent for gjeldende år blir sendt ut av kasserer senest 1 juli.

Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemmene forventes å utføre styrevedtatt arbeidsinnsats for fellesskapet samt å etterleve Velforeningens lover og vedtak.

Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på Generalforsamlingen må kontingenten være innbetalt innen den fristen styret har satt. Unntatt er medlemmer som er fritatt for kontingent.

For alle medlemskategorier settes en nedre aldersgrense på 18 år.

Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

§4  Styrende organer 
Velforeningens styrende organer er:

 • Generalforsamlingen
 • Medlemsmøte
 • Styret
 • Underkomitéer
 • Revisor

§5  Generalforsamlingen
Innkallingen til Generalforsamlingen skal angi de saker som skal behandles på Generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Møtedato for Generalforsamlingen må kunngjøres med minimum 3 ukers varsel. Forslag må leveres styret skriftlig senest 2 uker før Generalforsamlingen. Endelig innkalling sendes ut senest 1 uke før Generalforsamlingen

Alle foreningens medlemmer har adgang til Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktsstemme. Fullmakter skal være skriftlig og legges fram og gjennomgås av dirigenten.

Det velges en dirigent til å lede møtet og en referent. Protokollen fra Generalforsamlingen skal underskrives av styreleder og to medlemmer som er valgt på møtet.

Generalforsamlings vedtak fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte som er stemmeberettiget

Et vedtak er gyldig truffet ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte forslag/kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært Generalforsamling. Endringer som vedtas trer i kraft umiddelbart.

Revisorene og valgkomitéen rapporterer direkte til Generalforsamlingen.

Valgkomitéen innstiller kandidater til valg på Generalforsamlingen. Alle stemmeberettige medlemmer er valgbare.

Velforeningens styre består av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer. Ett av styremedlemmene velges med dedikert ansvar for Hus- og Nærmiljø.

Velforeningens styre, revisor og komitémedlemmer velges for 2 år, og skal velges som følgende:

Leder, kasserer, ett styremedlem og en revisor skal velges samme år. Påfølgende år velges nestleder, sekretær, to styremedlemmer og den andre revisor.

Hvis styrets medlemmer eller varamedlemmer bytter verv innen styret, eller det av annen grunn blir nødvendig, kan også valg av ett års varighet godkjennes.

Generalforsamlingen skal behandle og fatte vedtak i forbindelse med:

 1. Styrets beretning
 2. Revidert regnskap
 3. Lovlig innkomne forslag
 4. Valg av:
  • Styre
  • Underkomitéer
    • Festkomitéen
  • revisor
  • valgkomité
 1. I henhold til innkomne forslag skal følgende behandles:
 2. Lovendringer
 3. Kontingentendringer

§6  Ekstraordinær generalforsamling
Innkalles når styret eller minst 10 stemmeberettigede medlemmer finner det nødvendig. Ellers følges bestemmelsene i §5. Innkallingsfristen på 3 uker kan kortes ned dersom spesielle grunner tilsier dette.

§7  Medlemsmøte
Innkalles når styret finner det nødvendig eller når mist 5 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Innkallelse skal skje med 1 ukes varsel.

§8  Styret
Velforeningen ledes av styret som er foreningens øverste myndighet, mellom Generalforsamlingene. Varamedlem har rett til å møte på styremøtene.

Styret skal:

 • Iverksette Generalforsamlingensts vedtak og bestemmelser
 • Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser ovenfor andre instanser.
 • Etter behov oppnevne komitéer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
 • Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi.
 • Etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
 • Representere foreningen utad.

Styret skal avholde styremøter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså eventuelle dissenser som forlanges protokollert.

Styret har disposisjonsrett over Velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fra Generalforsamlingen.

Regnskapsåret går fra 01.01 - 31.12.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Leder eller i dennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbelstemme.

§9  Underkomitéer
Generalforsamlingen velger nødvendige underkomitéer. Det søkes å ha god kontakt mellom de enkelte underkomitéer og styret. De enkelte komitéer innkalles til styremøte ved behov.

§10  Revisor
Revisorene reviderer Velforeningens regnskap. Dette inkluderer regnskap for underkomitéer. Revisorene skal oversende revidert regnskap samt revisorrapport senest 1 uke før Generalforsamlingen.

§11  Ekskludering
Medlemmer som motarbeider og skader Velforeningens interesser kan ekskluderes av ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling. Vedtaket krever 2/3 flertall.

§12  Oppløsning
Oppløsning av Velforeningen kan bare behandles på ordinær Generalforsamlingen. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, innkalles det til ekstraordinær Generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtak her gjentas med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Generalforsamlingen må da fatte vedtak om anvendelse av Velforeningens midler.

For styret,  Per M. Olsen, 20.03.19

 

 
Lovene ble sist oppdatert på generalforsamling 20.03.2019.

Se også lover for
Solemskogen veilag her.
     
 

Solemskogen Velforening, Solemskogveien 3, 0496 Oslo | Leder: Fredrik Foerster-Massey | Web: Petter Lundberg Olsen