Ta gjerne kontakt med styret

Vi har styremøter kl 19.30
første onsdagen i måneden.
Har du spørsmål eller noe du mener vi bør engasjere oss i,
er du velkommen til
å ta kontakt.

 
Lover for Solemskogen Veilag


§ 1  Formål
Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jfr. § 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig og brukelig stand. Veilaget skal videre sørge for vanlig vedlikehold, snøbrøyting, strøing, fylling av strøkasser og nødvendig utbedring av veiene.

Veilaget skal kreve inn kontingent og eventuelle andre avgifter/utgifter til dekning av veilagets totale kostnader for vinter og sommervedlikehold.

§ 2  Veier omfattet av veilaget
Veilaget omfatter følgende veier og hele eller deler av følgende veistrekninger:

 • Kringlebekkveien
 • Setervollveien
 • Kallandveien
 • Haugakollveien
 • Tschudibakken
 • Gunnars Vei
 • Grytebekkveien
 • Gryteveien
 • Birger Aaneruds vei

Se vedlegg 1 for kart hvor nevnte veier/veistrekninger er merket særskilt.

Når uttrykket "veiene" brukes i vedtektene menes veier/veistrekninger gitt i § 2 og kart i vedlegg 1.

§ 3  Medlemskap
Alle som eier eller fester tomt/eiendom regulert til bolig eller fritidsbolig med adkomst til eiendom, garasje etc. via veiene underlagt veilaget er medlem av veilaget. Hver tomt/eiendom kan ha flere medlemskap. Antall medlemskap reguleres etter gjeldende reguleringsplan for antall boenheter og hytter.

Medlemskap følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne.

Dersom en eiendom blir delt og den fradelte parsell/eiendom sokner til veien, har denne rett og plikt til å bli medlem av veilaget.

Det kan etter søknad tas opp nye medlemmer i området og andre som veilaget ser med fordel kan være medlem av veilaget. Søknad sendes veilagets styre. Nye medlemmer etter dette ledd må godkjennes av veilagets Generalforsamling.

§ 4 Regnskaps- og arbeidsår
Regnskaps- og arbeidsår i veilaget følger kalenderåret.

§ 5  Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen er veilagets øverste organ.

Ordinær Generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Bare medlemmer har møte- og stemmerett på Generalforsamlingen. Medlemmer kan være representert med skriftlig fullmakt.

Generalforsamlingen skal treffe beslutninger i følgende saker:

 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste
 • Velge 2 personer som sammen med styrets leder skal underskrive protokollen fra møtet
 • Behandle årsmeldingen fra styret
 • Behandle revidert regnskap og budsjettforslag
 • Behandle arbeidsplan
 • Fastsette kontingent samt andre avgifter/kostnader for vedlikehold vinter og sommer
 • Behandle innkomne saker
 • Velge styre for veilaget.
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Det skal føres protokoll for Generalforsamlingen. Protokollen skal underskrives av styreleder og de to medlemmene som er valgt på møtet.

§ 6  Økonomi
Det skal føres eget regnskap for veilaget. Generalforsamlingen skal velge 2 revisorer + vara, som sørger for nødvendig revisjon av regnskapet.

§ 7 Medlemsmøte
Innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 5 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Innkalling skal skje med minst 1 ukers varsel.

§ 8  Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær Generalforsamling skal avholdes når styret eller minst 10 stemmeberettigede medlemmer finner det nødvendig. Innkallingsfristen på 3 uker kan nedkortes dersom spesielle grunner tilsier dette.

Unntatt kravet til hvilke saker som skal behandles, gjelder reglene for ordinær Generalforsamling så langt de passer.

§ 9 Avstemming
For andre beslutninger enn vedtektsendringer treffer Generalforsamlingen beslutning med alminnelig flertall av de frammøtte. Hvert medlem har én stemme. Stemmelikhet avgjøres med loddtrekning.

Avstemmingen skal skje skriftlig dersom en av de frammøtte medlemmene krever det. Ved Skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

§ 10  Innkalling til Generalforsamling
Generalforsamling innkalles av styret. Møtedato skal sendes ut med minimum 3 ukers varsel. Forslag må leveres styret skriftlig senest 2 uker før Generalforsamlingen. Endelig innkalling utsendes senest 1 uke før Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan ikke treffe bindende beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkalling.

Vedtektsendringer kan kun skje i Generalforsamling. Ved vedtektsendringer skal hovedinnholdet i vedtektendringen være en del av innkallingen.

§ 11 Styrets sammensetning
Generalforsamlingen i veilaget kan bestemme at styret for veilaget skal være det samme som styret i Solemskogen Velforening. Dette kan gjøres etter skriftlig forhåndssamtykke fra styret i Solemskogen Velforening.

Hvis Generalforsamlingen ikke treffer en slik beslutning som nevnt under første ledd, skal styret ha tre medlemmer og én vararepresentant. Generalforsamlingen velger styreleder, medlemmer og én vararepresentant. Styret velger selv blant sine medlemmer kasserer og sekretær.

Medlemmene velges for 2 år. Generalforsamlingen må sørge for at alle medlemmene ikke samtidig er på valg. Dette for å sørge for kontinuitet i veilaget.

§ 12  Styrets oppgaver
Etter retningslinjer gitt av Generalforsamlingen skal styret:

 • Forberede, kalle inn til og gjennomføre Generalforsamling.
 • Sørge for ordnet økonomi gjennom regnskap og revisjon.
 • Utarbeide forslag til budsjett.
 • Behandle forslag til arbeidsplan for veilaget.
 • Lede driften av veiene, herunder innhente anbud og sette bort arbeid, føre tilsyn med arbeid mv. i overensstemmelse med vedtektene, vedtak på Generalforsamlingen og godkjente budsjett og arbeidsplaner.
 • Hindre ufornuftig bruk av veiene ved å regulere eller stoppe kjøring i veiene for kortere eller lengre tid, for eksempel under teleløsning, i regnperioder samt villkjøring.
 • Avgjøre spørsmål fra andre personer, foreninger etater mv. om bruk av veien.
 • Kreve innbetaling av kontingent og andre avgifter
 • Sette i verk misligholdssanksjoner etter vedtektene § 20.
 • Tvangsinndrive krav i medhold av vegloven § 59 dersom dette er i veilagets interesse.
 • Gjennomføre de tiltak som Generalforsamlingen pålegger styret.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollene skal godkjennes på påfølgende styremøte og være tilgjengelig for alle medlemmer i veilaget.

Styret skal utnevne en kontaktperson som skal ha den daglige kommunikasjonen med en eventuell entreprenør som utfører brøyting, strøing og annet.

§ 13 Avstemming på styremøtene
Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrets medlemmer er til sted

Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Når bare 2 av styrets medlemmer er til stede treffes beslutning bare ved enstemmighet.

§ 14  Styreleders myndighet
Styreleder evt den han/hun bemyndiger, kan treffe beslutninger i saker av mindre betydning eller saker som må behandles raskt. Styreleder skal informere resten av styret om slike avgjørelser i første styremøte.

§ 15 Kontingent
Hvert medlem av veilaget er pliktig til å betale kontingent og andre pålagte innbetalinger til veilaget innen forfallsdato.

Kontingentens størrelse fastsettes på Generalforsamlingen. Kontingentens størrelse fastsettes på bakgrunn av påløpte og framtidige kostnader veilaget har hatt eller vil ha til forvaltning av veiene, herunder ekstraordinært vedlikehold, utbedringer el. og for eventuell administrasjon av veilaget

Medlemmer som kun har fritidsbolig betaler 75% av kontingenten eller annen pålagt innbetalinger til samme konto innen samme frist.

Medlemmer som ihht reguleringsplanen har flere boenheter/hytter betaler:

 • 50 % kontingent for boenhet/hytte nr. 2
 • 25 % kontingent for boenhet/hytte nr. 3

Medlemmer som ikke bruker veiene eller som av andre grunner ikke har grunn til å betale full kontingent til veilaget, kan søke styret om reduksjon eller fritak fra betalingsplikten. Søknad behandles og avgjøres av styret. Reduksjon og fritak kan maksimalt gis for 2 år av gangen. Dersom det er saklig grunn til det, for eksempel at grunn for fritak har blitt endret, kan styret oppheve fritak før dispensasjonsperioden er utløpt.

§ 16 Særavgift for ekstraordinær bruk av veiene
Dersom et medlem har behov for å bruke veiene i strid med vedtektene eller i strid med pålegg fra Generalforsamlingen eller styret, kan styret gi dispensasjon til slikt bruk eventuelt mot en særlig avgift eller at medlemmet setter veiene tilbake til den stand de var i før ekstraordinær bruk. Det er medlemmets ansvar å dokumentere veiens tilstand før ekstraordinær bruk. Er det tvil om veiens tilstand før ekstraordinær bruk plikter medlemmet å rette seg etter styrets beslutning.

§ 17 Dugnadsplikt
Medlemmer av veilaget er pliktig til å delta på dugnader som styret innkaller til. Slik innkalling må være sendt til medlemmene senest 2 uker før dugnaden skal skje.

Medlemmer som ikke møter opp på dugnad og som ikke har fått fraværet godkjent av styret på forhånd, plikter å betale kr 500,- til veilaget per pålagt dugnad.

§ 18 Bruk av veiene
Transport på og bruk av veiene må ikke skje når det kan være fare for skade på veibane, stikkrenner eller grøfter

§ 19 Sanksjoner ved medlemmer mislighold
For det tilfelle at noen av veilagets medlemmer misligholder lagets vedtekter eller pålegg fra Generalforsamling eller styret, for eksempel ved ikke å betale kontingent, kan styret iverksette misligholdssanksjoner.

§ 20 Ansvar for skader på veiene
Medlemmer og andre som bruker veiene og som ikke holder seg til vedtektene eller retter seg etter pålegg fra Generalforsamling eller styret, er personlig ansvarlig for skader de påfører veiene, jfr. §19.

Dersom slike skader ikke blir tilfredsstillende utbedret innen rimelig tid eller innen en frist som er gitt av styret, kan styret sørge for utført utbedring for medlemmets/brukerens regning, jfr. §17.

§ 21 Veiavgift for tredjeparts bruk av veiene
Andre enn veilagets medlemmer kan pålegges en avgift for bruk av veiene. Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å opprette og gjennomføre en slik ordning. Samtykke fra kommunen må innhentes, jfr. vegloven § 56.

§ 22 Utmelding
Det er ikke adgang til å melde seg ut av veilaget.

§ 23 Endringer av vedtektene
Generalforsamlingen kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall av de frammøtte. Eventuelle endringer av vedtektene skal legges inn i bilag 2, endringskatalog.

§ 24 Forholdet til veiloven
Veiloven av 21 juni 1963 nr 23 supplerer og utfyller disse vedtektene. 

§ 25 Forholdet til Solemskogen Velforening sin tidligere forvaltning av veiene
Solemskogen Veilag overtar etter sin stiftelse alle de oppgaver, rettigheter og plikter som Solemskogen Velforening har hatt i tilknytning til forvaltningen av veiene.

 


Dannelse av veilag ble
vedtatt på ekstraordinær
Generalforsamling i Solemskogen vel 05.03.03.
     
 

Solemskogen Velforening, Solemskogveien 3, 0496 Oslo | Leder: Per Magne Olsen | Web: Petter Lundberg Olsen